Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti KASIDIS s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ“):
KASIDIS, s. r. o., Kadnárova 89, 831 06 Bratislava, IČO: 35 978 651
2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov podľa bodu 6 týchto podmienok.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Služby sú služby poskytované Poskytovateľom pre Klienta. Prehľad všetkých poskytovaných služieb aj s ich aktuálnymi cenami je zverejnený na webovej stránke www.betterevent.sk.
VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Webová stránka je webová stránka na adrese www.betterevent.sk .
Zmluva je zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorá vzniká na základe objednávky Služieb.

3. ZMLUVNÝ VZŤAH MEDZI UŽÍVATEĽOM A POSKYTOVATEĽOM VZNIKÁ

1. registráciou a súhlasom s týmito VOP , ktorý je podmienkou úspešnej registrácie
2. úhradou za produkty a služby
3. vyplnením objednávky za produkty a služby

1. Vznikom právneho vzťahu sa stávajú VOP záväznými pre užívateľa.
2. Pred vznikom právneho vzťahu je užívateľ povinný sa oboznámiť s VOP a to aj v prípade ak používanie produktov a služieb nevyžaduje registráciu. V prípade ak užívateľ nesúhlasí s týmito VOP je povinný zdržať sa používania produktov a služieb poskytovateľa a to aj obsahu voľne prístupného.
3. Tieto VOP sú vydané v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 S.b. Obchodný zákonník a sú neoddeliteľnou súčasťou každého uzatvoreného zmluvného vzťahu.

4. CENA

1. Produkty a služby sa poskytujú za cenu určenú poskytovateľom. Cena určená poskytovateľom je vždy zrejmá z cenníka, ktorý je dostupný na webovej stránke poskytovateľa
2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenu a štruktúru produktov a služieb i výšku poskytovaných zliav a bonusov.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry alebo vygenerovaných nezameniteľných platobných informácii. Po dodaní Služby Dodávateľ zašle Objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje platbu Objednávateľa
2. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s poskytovateľom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od zaplatenia zálohovej faktúry. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v lehote uvedenej v tomto bode doručené na korešpondečnú alebo emailovú adresu poskytovateľa podľa týchto VOP. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné, aby užívateľ odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Na neskoršie doručené odstúpenie sa neprihliada. Odstúpením užívateľa od kúpnej zmluvy s poskytovateľom vzniká poskytovateľovi nárok na zaplatenie poplatku za predčasný zánik kúpnej zmluvy vo výške 25 % zo zaplatenej kúpnej ceny on-line produktu a/alebo služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre. Rozdiel z tejto sumy bude užívateľovi zaslaný rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade zálohovej faktúry, v prípade, že užívateľ nevyjadrí súhlas s iným riešením. Zaslaný, a to bez bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sa poskytovateľ o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany užívateľa dozvedel.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
- pre používanie tohto druhu produktov a služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií,
- porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania on-line produktu a služby a k zablokovaniu prístupu užívateľa k takémuto produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
2. Užívateľ taktiež súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa on-line produkt v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
3. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť podmienky používania platených a bezplatných produktov a služieb a týchto VOP.
4. Užívateľ je povinný pri registrácii a objednávke uviesť pravdivé a úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi každú zmenu týchto údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodujúce posledné oznámené údaje a užívateľ zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
5. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi produkty a služby za odplatu v zmysle týchto VOP.
2. Produkty a služby poskytované poskytovateľom sú priebežne aktualizované, čo znamená, že poskytovateľ má právo meniť i odstrániť akúkoľvek informáciu a i prestať ich poskytovať a prevádzkovať bez predchádzajúceho oznámenia a súhlasu užívateľa.
3. Zmeny v podmienkach používania produktov a služieb a týchto VOP sú zverejnené oznámením na internetových portáloch poskytovateľa. .V prípade ak užívateľ nevyjadrí svoj nesúhlas s ich zmenou písomne do 14 dní od ich zverejnenia považujú sa zmeny odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné odo dňa tejto zmeny.
4. Užívateľ má právo do 14 dní od oznámenia zmeny v podmienkach používania produktov a služieb a týchto VOP písomne doporučeným listom odstúpiť od zmluvného vzťahu s poskytovateľom.
5. Poskytovateľ je poskytovanie produktov a služieb pozastaviť a prerušiť z dôvodu nevyhnutnej údržby a opravy na nevyhnutnú dobu na vykonanie údržby a opravy a to i bez predchádzajúceho súhlasu a oznámenia používateľovi.
6. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup a zrušiť prístup užívateľovi produktu a služby v prípade zneužitia , alebo podozrenia zo zneužitia produktu a služby užívateľom, alebo treťou osobou a v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností používateľa.
7. Poskytovateľ je oprávnený uverejňovať sprístupňovať vo všetkých on-line produktoch a službách reklamu, a to aj reklamu kontextovo cielenú.
8. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie internetových produktov a služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA ZA VADY A ZA ŠKODY

1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
- informácie uverejnené na webobej stránke nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z VOP,
- nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia,
- prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na internetových portáloch poskytovateľa, sú poskytované s cieľom zvýšenia pohodlia užívateľov. Prechodom na tieto prepojenia užívateľ opúšťa internetové prostredie poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje,
2. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania on-line produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania on-line produktu alebo služby v súlade s VOP.

9. DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
4. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.
5. Pri predčasnom ukončení zmluvy Užívateľom je platba za zvyšné obdobie nevratná.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli www.betterevent.sk .
4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15.7.2019